Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Regulamin promocji „Zakupy bez VAT”

 

§ 1.

[Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin promocji (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki organizacji promocji „Zakupy bez VAT”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizatorem promocji „Zakupy bez VAT” (zwanej dalej „Promocją”) jest firma:
 3. Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
  Sz siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 9, NIP: 782-22-83-192 (dalej zwana „Organizator”).

 4. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
 5. Miejscem promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Promocja trwa od 27 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r.

§ 2.

[Zasady promocji]

 1. Promocją objęte są wszystkie produkty oferowane na stronach Mango.pl. Delimano.pl, Walkmaxx.pl, Topshop.pl Nutribullet.pl oraz Dormeo.pl oraz w sklepach stacjonarnych Mango, które w czasie obowiązywania promocji nie są objęte inną promocją (rabatem, prezentem dodawanym do zakupu, darmową dostawą itp.).
 2. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 1 § 1 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest zdefiniowany dla danego produktu włączonego do Promocji. Rabat naliczany jest od cen regularnych produktów i nie zależy od liczby nabywanych produktów.
 3. Produkty biorące udział w promocji objęte są 23% stawką podatku VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto (a więc matematycznie rabat powinien wynosić 18,699186991%). Ze względów technicznych rabat zaokrąglony jest odpowiednio do wartości 18,7% oraz jest odliczany od kwoty brutto.
 4. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym Sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
 5. Uczestnik promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnych online na stronach Internetowych Organizatora.
 6. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć po oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz kopię dowodu zakupu produktu.
 7. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

§ 3.

[Dodatkowe warunki udziału w promocji]

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
 2. 1.1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

  1.2. Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  1.3. W czasie trwania promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.),

 3.  W promocji nie mogą brać udziału:
 4. 2.1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

  2.2. Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

 5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

§ 4.

[Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Uczestnik promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia promocji. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia promocji.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników promocji będzie dokonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

 

§ 5.

[Reklamacje]

 1. Reklamacje, co do przebiegu promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Zakupy bez VAT” w czasie trwania promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom promocji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

§ 6

[Postanowienia końcowe]

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 2. Niniejszy regulamin oraz formularz reklamacyjny dostępne są w siedzibie Organizatora oraz w punktach detalicznych biorących udział w promocji oraz na stronach internetowych Dormeo.pl , Delimano.pl, Mango.pl, Walkmaxx.pl, Topshop.pl oraz Nutribullet.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.