Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI „Dzień darmowej dostawy z Pocztą Polską”

10 grudnia 2019

1. Postanowienia ogólne

 • Promocja pod nazwą „Dzień darmowej dostawy z Pocztą Polską” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
 • Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Dzień darmowej dostawy z Pocztą Polską”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
 • Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji

 • Sprzedaż produktów objętych Promocją rozpocznie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 00:01, a zakończy w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 23:59. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online www.mango.pl, www.topshop.pl., www.delimano.pl, www.dormeo.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl
 • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z Promocji z powodu wyczerpania się stanu magazynowego produktów.
 • Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

 • Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne na stronach internetowych Organizatora.
 • Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać z darmowej dostawy zamówionych produktów pod warunkiem wybrania metody dostawy Pocztą Polską.
 • Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.mango.pl, www.walkmaxx.pl, nutribullet.pl.
 • Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
 • Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii.
 • Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.
 • Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

 • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
  • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
 • W Promocji nie mogą brać udziału:
  • Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  • Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

 • Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
  z dopiskiem „Weekend darmowej dostawy” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
 • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
 • O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

 • Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.